Organizacja

Regulmin do pobrania

 

Załącznik do Zarządzenia nr  10/2015
Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin
z dnia 30 marca 2015 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY JAROCIN

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację wewnętrzną Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, zwanej dalej „Biblioteką”.

§ 2

Do zakresu działania Biblioteki należą sprawy określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642 ze zmianami) i ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406 ze zmianami) i w statucie Biblioteki.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określania o komórkach organizacyjnych, należy przez to rozumieć dział udostępniania i informacji biblioteki głównej oraz filie.

Rozdział II
Struktura organizacyjna

§ 4

 1. W skład biblioteki wchodzą:

1)      dyrektor,

2)      zastępca dyrektora,

3)      główny księgowy,

4)      dział udostępniania i informacji biblioteki głównej w siedzibie Biblioteki, ul. Park 3, 63-200 Jarocin:

a)      wypożyczalnia dla dorosłych,

b)      czytelnia dla dorosłych,

c)       oddział dla dzieci i młodzieży,

5)      filia nr 1 „Pod Ratuszem” usytuowana w 63-200 Jarocin, Rynek – Ratusz w skład której wchodzi także Punkt Informacji Turystycznej w Jarocinie,

6)      filia nr 2 usytuowana w 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 168,

7)      filia nr 3 usytuowana w 63-200 Jarocin, ul. Skłodowskiej-Curie 4,

8)      filia nr 4 usytuowana w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie, ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin,

9)      filia w Cielczy usytuowana w Zespole Szkół w Cielczy, ul. Szkolna 16, 63-200 Cielcza,

10)   filia w Golinie usytuowana w Szkole Podstawowej w Golinie, ul. Jarocińska 32, 63-200 Golina,

11)   filia w Mieszkowie usytuowana w Szkole Podstawowej w Mieszkowie, ul. Radliniecka 11, 63-200 Mieszków,

12)   filia w Wilkowyi usytuowana w Zespole szkół w Wilkowyi, ul. Powstańców Wielkopolskich 41, 63-200 Wilkowyja,

13)   filia w Witaszycach usytuowana w pawilonie GS, Al. Wolności, 63-230 Witaszyce,

14)    samodzielne stanowisko ds. pracowniczych,

15)    samodzielne stanowisko instruktora,

16)    samodzielne stanowisko ds. gromadzenia i opracowywania księgozbioru.

 1. Funkcjonowanie komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności kierowników w zakresie powierzonych im zadań.
 2. Tworzy się następujące stanowiska kierownicze komórek organizacyjnych:

1)      kierownik działu udostępniania i informacji biblioteki głównej,

2)      kierownik filii nr 1 „Pod Ratuszem”.

 1. Na czas nieobecności kierownika komórki organizacyjnej obowiązany jest on, po uzgodnieniu z dyrektorem powierzyć swoje zadania innemu pracownikowi. Na czas nieobecności pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy, zastępstwo wyznacza dyrektor.
 2. W dziale udostępniania i informacji biblioteki głównej oraz filiach bibliotecznych zatrudnieni są pracownicy służby bibliotecznej: bibliotekarze lub kustosze.

 

Rozdział III
Zasady kierowania biblioteką

§ 5

 1. Pracą biblioteki kieruje dyrektor na zasadzie indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
 2. Dyrektor  zarządza biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektor kieruje biblioteką przy pomocy zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego.

 

§ 6

 1. Zastępca dyrektora i główny księgowy działają w zakresie praw powierzonych im przez dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za realizacje powierzonych zadań.
 2. Wykonując powierzone obowiązki, zastępca dyrektora i główny księgowy zapewniają prawidłową i terminową realizację zadań wynikających z zakresu działania biblioteki.
 3. Podczas nieobecności dyrektora, biblioteką kieruje w pełnym zakresie zadań, ponosząc odpowiedzialność za ich realizację zastępca dyrektora, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez dyrektora biblioteki.

 

§ 7

 1. Rodzaje stanowisk i zakresy czynności pracowników na stanowiskach pracy określa dyrektor w drodze odrębnej w formie zakresu obowiązków.
 1. Schemat organizacyjny biblioteki określa załącznik  do regulaminu.

 

Rozdział IV
Podział zadań pomiędzy dyrektorem biblioteki, zastępcą dyrektora i głównym księgowym

§ 8

 1. Dyrektor wykonuje wobec pracowników obowiązki i uprawnienia pracodawcy, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych i płacowych.
 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt pracy powierzonej mu placówki oraz uzyskiwane przez nią wyniki. Dyrektor odpowiada w szczególności za:

1)      realizację zadań statutowych biblioteki i opracowanie strategii rozwoju biblioteki,

2)      opiniowanie i zatwierdzanie planów dotyczących działalności biblioteki,

3)      utrzymywanie kontaktów z władzami administracji samorządowej, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami społecznymi; występowanie do władz zwierzchnich z wnioskami w sprawach istotnych dla działalności biblioteki,

4)      gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem biblioteki,

5)      prowadzenie racjonalnej gospodarki budżetem biblioteki; nadzorowanie i zatwierdzanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmiany, kontrola prawidłowości wykorzystania środków budżetowych,

6)      politykę kadrową: zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i nagradzanie pracowników biblioteki,

7)      ustalanie zakresów czynności pracownikom biblioteki,

8)      dbałość o doskonalenie zawodowe pracowników,

9)      wydawanie zarządzeń i regulaminów we wszystkich dziedzinach organizacji pracy, obowiązków pracowników i zasad funkcjonowania biblioteki,

10)   nadzór nad kontrolą zarządczą,

11)   załatwianie skarg i wniosków składanych przez pracowników i użytkowników biblioteki.

 1. Dyrektor może upoważnić pracowników biblioteki do załatwienia określonych spraw w jego imieniu. Upoważnienie udzielane jest imiennie w formie odrębnego pisma.
 2. Dyrektor może zastrzec do swojej kompetencji sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie.
 3. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: zastępca dyrektora, główny księgowy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy: ds. pracowniczych, instruktora, ds. gromadzenia i opracowywania księgozbioru.

 

§ 9

 1. Zastępca dyrektora podlega bezpośrednio dyrektorowi biblioteki i kieruje biblioteką podczas nieobecności dyrektora.
 2. Zakres obowiązków dla zastępcy określa dyrektor.
 3. Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:

1)      koordynacja działalności kulturalnej wszystkich filii bibliotecznych i biblioteki głównej, inspirowanie, programowanie i nadzorowanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej biblioteki związanej z promocją książki i czytelnictwa,

2)      organizowanie działań w zakresie promocji biblioteki, współpraca z mediami lokalnymi i ponadlokalnymi, tworzenie właściwego wizerunku biblioteki,

3)      organizacja spotkań autorskich,

4)      pozyskiwanie pozabudżetowych środków na działalność kulturalną: opracowanie projektów dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz koordynacja tych projektów i programów,

5)      przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu animacji kultury i nowych technologii,

6)      inspirowanie i udział w międzynarodowej, ogólnokrajowej i regionalnej współpracy bibliotek, współdziałanie z innymi bibliotekami w zakresie promocji czytelnictwa,

7)      współpraca ze środowiskiem lokalnym, koordynowanie i promowanie działań realizowanych przez bibliotekę ze wszystkimi podmiotami w środowisku lokalnym i ponadlokalnym,

8)      odpowiedzialność za przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności kulturalnej,

9)      sprawowanie ogólnego nadzoru nad pracownikami działu udostępniania i informacji biblioteki głównej oraz filii.

 1. Zastępcy dyrektora podlegają bezpośrednio: dział udostępniania i informacji biblioteki głównej oraz filie.

 

§ 10

 1. W sprawach finansowo-księgowych i gospodarczych biblioteki dyrektor współpracuje z głównym księgowym.
 2. Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi biblioteki.
 3. Główny księgowy zapewnia prawidłową działalność finansową biblioteki, a w szczególności:

1)      prowadzi gospodarkę finansową biblioteki w zakresie rachunkowości, dyspozycji środkami pieniężnymi oraz wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2)      analizuje całokształt gospodarki finansowej biblioteki oraz zabezpiecza środki finansowe niezbędne do jej funkcjonowania,

3)      opracowuje plany finansowe biblioteki i sprawozdania z ich realizacji,

4)      należycie przechowuje i zabezpiecza dokumenty księgowe,

5)      nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości.

 1. W celu realizacji powierzonych zadań główny księgowy ma prawo:

1)      żądać od pracowników udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji

2)      występować do dyrektora biblioteki z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych spraw, które leżą w zakresie działania głównego księgowego,

3)      wnioskować zmiany w budżecie biblioteki w celu racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi.

 

 

Rozdział V
Zadania kierowników komórek organizacyjnych

§ 11

       1.            Kierownicy działu udostępniania i informacji biblioteki głównej oraz filii nr 1 „Pod Ratuszem” organizują działalność swojej komórki organizacyjnej i są za nią odpowiedzialni.

       2.            Do zadań kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:

1)      planowanie i koordynowanie pracy komórki organizacyjnej oraz zadań określonych w planach pracy lub zleconych przez przełożonego,

2)      sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem realizacji zadań komórki organizacyjnej i dyscypliną pracy oraz przestrzeganiem przez pracowników działu lub filii obowiązujących przepisów,

3)      podział zadań pomiędzy podległych pracowników komórki organizacyjnej,

4)      koordynacja przygotowania planów pracy komórki organizacyjnej,

5)      koordynacja przygotowania sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej,

6)      przekazywanie pracownikom informacji, poleceń i decyzji przełożonego,

7)      przedstawianie dyrektorowi biblioteki informacji o problemach i potrzebach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem komórki organizacyjnej,

8)      ustalanie planów urlopowych pracowników komórki organizacyjnej,

9)      organizowanie zastępstw w przypadku nieobecności pracowników,

10)   składanie, w razie potrzeb wniosków o nagrody, kary, awanse w stosunku do podległych  pracowników działu lub filii.

       3.            Kierownikowi komórki organizacyjnej podlegają bezpośrednio pracownicy służby bibliotecznej, którą kieruje.

 

Rozdział VI
Zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

§ 12

 1. Do zakresu działania działu udostępniania i informacji biblioteki głównej należy w szczególności:

1)      udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom na zewnątrz i na miejscu,

2)      pomoc czytelnikom w doborze i wyszukiwaniu materiałów bibliotecznych,

3)      udzielanie informacji z wszelkich dostępnych w bibliotece źródeł,

4)      opracowywanie bibliografii regionalnej,

5)      prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

6)      przygotowanie i przeprowadzanie różnych form pracy z czytelnikiem: lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, przedstawienia, spotkania autorskie w zakresie promocji książki i czytelnictwa itp.,

7)      dokumentowanie działalności kulturalnej biblioteki, prowadzenie kroniki,

8)      prowadzenie ewidencji biblioteki, przygotowanie sprawozdań opisowych z działalności biblioteki - miesięcznych, kwartalnych i rocznych,

9)      prowadzenie inwentaryzacji i selekcji zbiorów bibliotecznych.

 1. Do zakresu działania filii należą w szczególności zadania określone w § 12, ust. 1, poza podpunktami 4) i 5)z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Do zakresu działania Punktu Informacji Turystycznej w Jarocinie wchodzącego w skład Filii nr 1 „Pod Ratuszem” należy gromadzenie i udostępnianie wszelkich informacji związanych z popularyzacją i promocją turystyki w regionie.

 

§ 13

       1.            Do zakresu działania stanowiska ds. pracowniczych należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z działalnością biblioteki oraz projektów umów związanych ze stosunkiem pracy,

2)      prowadzenie spraw kadrowych pracowników,

3)      sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu pełnionych obowiązków,

4)      prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

5)      opieka nad osobami odbywającymi staż lub przygotowanie zawodowe,

6)      prowadzenie spraw finansowo-księgowych określonych szczegółowo w zakresie obowiązków.

 

§ 14

       1.            Do zakresu działania stanowiska instruktora należy w szczególności:

1)      udzielanie pomocy merytorycznej pracownikom działu udostępniania biblioteki głównej oraz filii, szczególnie w zakresie opracowywania i selekcji księgozbioru, obsługi czytelniczej oraz informowanie o zmianach w normach, przepisach  i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego,

2)      sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki,

3)      organizacja przysposobienia bibliotecznego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy oraz opieka nad praktykantami,

4)      udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej bibliotekom gminnym z terenu powiatu jarocińskiego oraz prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej z działalności bibliotek publicznych w powiecie,

5)      koordynacja prac dotyczących bibliografii regionalnej,

6)      prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,

7)      przygotowywanie umów, zleceń i ich rejestracja.

 

§ 15

       1.            Do zakresu działania stanowiska ds. gromadzenia i opracowywania zbiorów należy w szczególności:

1)      realizowanie, w uzgodnieniu z dyrektorem, polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych (książek, audiobooków, zbiorów specjalnych),

2)      systematyczne analizowanie oferty wydawniczej, śledzenie nowości wydawniczych,

3)      kontakt z kontrahentami, hurtownikami, księgarniami i wydawnictwami,

4)      prowadzenie komputerowego inwentarza książek i katalogu centralnego,

5)      opracowywanie i klasyfikowanie formalne i rzeczowe nabytków,

6)      prowadzenie dokumentacji związanej z wpływami i ubytkami księgozbioru biblioteki,

7)      uzgadnianie stanów wartościowych i ilościowych z głównym księgowym,

8)      pomoc w zakresie opracowywania zbiorów bibliotecznych pracownikom działu udostępniania i informacji  biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych.

 

Rozdział VII
Zadania pracowników służby bibliotecznej

§ 16

Pracownicy służby bibliotecznej wykonują zadania z zakresu działania działu udostępniania i informacji biblioteki głównej oraz filii zgodnie z zakresami obowiązków określonych odrębnie.

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 17

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania.

 

Powrót na górę