Historia

Pierwsze lata działalności jarocińskich bibliotek były elementem realizacji polityki bibliotecznej na terenie całej Wielkopolski. Podstawowymi jej zadaniami były: rekonstrukcja życia kulturalno-oświatowego, likwidacja analfabetyzmu oraz zapewnianie pełnego dostępu do książki po wielu latach hitlerowskiej niewoli.
     Biblioteka w Jarocinie istnieje od 15 października 1945 roku, kiedy to ówczesny Inspektorat Szkolny rozpoczął organizowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej, przeznaczając dla niej trzy pokoje na drugim piętrze neogotyckiego, częściowo wypalonego Pałacu Radolińskich. Kierownikiem Biblioteki mianowano wówczas panią Czesławę Gruszczyńską. Zgromadzony w 1945 roku księgozbiór liczył 320 woluminów. 


        Do końca 1949 roku w Jarocinie działały 3 biblioteki miejskie, 8 gminnych i 76 punktów bibliotecznych. Pierwszy okres po wojnie i lata pięćdziesiąte to czas ciekawych wydarzeń bibliotekarskich, zwłaszcza pod względem organizacyjnym. Powstawanie bibliotek w trudnych warunkach, gromadzenie i opracowywanie książek, wypracowywanie metod pracy bibliotecznej, wymagało ogromnej pracy ludzi z pasją wykonujących zawód bibliotekarza. 


W 1976 r. wszystkie biblioteki działające na terenie Jarocina zostały połączone tworząc Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin. Sieć biblioteczną w latach następnych oprócz centrali tworzyło 8 filii i 25 punktów bibliotecznych. W 1980 roku na emeryturę po 35 latach pracy odeszła dyrektor mgr Czesława Gruszczyńska. Nowym dyrektorem biblioteki został mgr Wiesław Sieciński. 


Lata dziewięćdziesiąte otworzyły nowy rozdział w dziejach Biblioteki, która stała się placówką samorządową. Zmienił się rynek książki, jak również oczekiwania czytelników wobec biblioteki. W 1992 roku powstała Filia dla Dzieci w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W 1994 roku uruchomiono czytelnię "Pod Ratuszem", którą po połączeniu w 1995 roku z Filią Nr 1 przekształcono w Filię Nr 1 "Pod Ratuszem". W 1997 roku Filia w Witaszycach pozyskała duże pomieszczenie na czytelnię, w której między innymi odbywają się spotkania Klubu Dyskusyjnego. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 10 listopada 1999 roku między Zarządem Powiatu Jarocińskiego i Zarządem Miejskim w Jarocinie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Jarocin powierzono wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej. 

Nowy wiek przyniósł nowe wyzwania dla bibliotek. Czytelnik szuka obecnie w bibliotece nie tylko nowych pozycji książkowych ale szybkiej, zwięzłej informacji, możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu, książki mówionej i ciekawych imprez kulturalnych. Z początkiem 2007 roku w Bibliotece Głównej uruchomiono automatyczną rejestrację wypożyczeń i zwrotów książek w wypożyczalni, co ułatwiło czytelnikom dostęp do informacji o zbiorach bibliotecznych. W lutym 2009 roku przeniesiono Filię dla Dzieci z Jarocińskiego Ośrodka Kultury do Biblioteki Głównej, a w czerwcu przekształcono ją w Oddział dla Dzieci przy Bibliotece Głównej. W tym samym roku utworzono nową filię biblioteczną - Filię Nr 2 w najbardziej oddalonej od centrum miasta dzielnicy Jarocina. Pozyskano również nowe pomieszczenie dla Filii w Golinie, dzięki czemu znacząco wzrosła jej powierzchnia. W lutym 2009 roku uruchomiono automatyczną wypożyczalnię w Filii Nr 1 "Pod Ratuszem", a w lipcu 2010 roku w Oddziale dla Dzieci przy Bibliotece Głównej. Cały czas trwają prace nad przyłączaniem kolejnych filii do tego systemu. 

Z dniem 1 września 2009 roku Biblioteka podpisała porozumienia ze szkołami dotycząceprowadzenia obsługi czytelniczej uczniów w sześciu szkołach: Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie, Szkole Podstawowej w Golinie, Szkole Podstawowej w Mieszkowie oraz Zespołach Szkół w Cielczy, Wilkowyi i Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie. Wydłużono również godziny pracy w filiach bibliotecznych. 

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin.
W związku z przejściem dr Wiesława Siecińskiego na emeryturę, w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora funkcję tę powierzono mgr Agnieszce Borkiewicz
Obecnie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin to: Biblioteka Główna z Oddziałem dla Dzieci i 9 filii bibliotecznych - 4 miejskie i 5 wiejskich. Dziś biblioteka poza gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów musi pełnić funkcję lokalnego centrum kultury i ośrodka informacji. Wizją naszej Biblioteki na dalsze lata jest dążenie do stworzenia Biblioteki jako nowoczesnego ośrodka animacji kultury w mieście i na wsi, skupiającego różnych ludzi i promującego różne dziedziny kultury. Pragniemy, aby dobrze się u nas czuł czytelnik młody, który będzie szukał dostępu do Internetu i nowych technologii oraz krótkiej, zwięzłej informacji, jak i czytelnik starszy, który bibliotekę traktuje nierzadko jako miejsce, gdzie można uciec przed samotnością. Nastawienie na aktywizację osób starszych i młodzieży, promocja książki i czytania mimo ekspansji Internetu i wydawnictw audio przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych technik i narzędzi informacyjnych w codziennej pracy to nasz priorytet na dalsze lata działalności.

Powrót na górę