Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu www.bibliotekajarocin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji:: 2018-03-22

Portal jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • pewne dokumenty opublikowane na Portalu mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • zdjęcia i filmy zamieszczone na Portalu mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych, a także wynika to z braku możliwości dodania tekstu alternatywnego i opisu filmowego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z pod adresem poczty elektronicznej:wicedyrektor@bibliotekajarocin.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po Portalu.

Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na Portalu znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na razie nie ma możliwości dodawania do  grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, opisów alternatywnych.

Powiększanie strony

Powiększanie strony internetowej biblioteki możliwe za pośrednictwem ogólnie dostępnych skrótów klawiaturowych.

Kontrast

W celu poprawy kontrastu kolorystycznego należy korzystać z ogólnie dostępnych skrótów klawiaturowych.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na dobrą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Dłuższe teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Stosujemy wyróżnienia dla cytatów i ważnych informacji.

Zapewnienie dostępności serwisów – prace w toku

Prace nad dostępnością naszych serwisów ciągle trwają. Będziemy wdzięczni za uwagi, które pomogą nam poprawić  funkcjonalność strony internetowej Biblioteki Jarocin – prosimy o kontakt pod adres e-mail:wicedyrektor@bibliotekajarocin.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także doRzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin

Dyrekcja i administracja Biblioteki Jarocin funkcjonują w budynku JOK Jarocin, Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1.

Gabinety dyrekcji znajdują się w budynku:

 • pokój 32 wicedyrektor

 • pokój 34 dyrektor
  Do obu pokoi prowadzą schody i/lub platforma dostosowaną do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Administracja znajduje się w pokojach od numeru 1 do 3 i 5 na parterze budynku.

 

JOK Jarocin – Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1

 • Do budynku prowadzą szerokie schody oraz podjazd dla wózków.

 • Budynek posiada szeroki hol, schody z poręczą oraz platformę dostosowaną do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

 • Na parterze znajduje się sala widowiskowa z podjazdami dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych.

 • Przed budynkiem jest plac, w połowie którego znajduje się parking.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przed budynkiem.

 • Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oddalone od głównego wejścia.

 • Możliwy wstęp z psem asystującym.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biblioteka Główna z Oddziałem dla Dzieci  – Pałac Radolińskich, ulica Park 3

 • Budynek posiada dwa wejścia. Jedno od ulicy Kasztanowej, z dwoma schodami bez poręczy i prowadzi bezpośrednio do Oddziału dla Dzieci. Drugie od ul. Zamkowej bez schodów i barier, prowadzi bezpośrednio do biblioteki dla dorosłych. Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdują się na parterze.
  Można tędy przejść do Oddziału dla Dzieci.

 • Brak toalet dla niepełnosprawnych.

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych

 • Brak parkingu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przed budynkiem.

 • Możliwość wjazdu dla osób z niepełnosprawnościami pod bibliotekę odpowiednio oznaczonym samochodem od ulicy Zamkowej.

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Kamienica Kultury – Rynek 17

 • Budynek posiada dwa wejścia. Jedno od ulicy Średniej prowadzi przez podwórko i schody z poręczą. Drugie wejście bezpośrednio z rynku – jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz budynku schody z poręczą i platforma dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.  

 • Budynek składa się z trzy poziomy. Jest szeroka klatka schodowa oraz platforma.

 • Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych

 • Brak parkingu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przed budynkiem.

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 2 – ul. Wrocławska 168

 • Biblioteka znajduje się w Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie. Do budynku prowadzą schody z poręczą oraz stromy podjazd. Wąski korytarz prowadzi do pomieszczeń biblioteki. Tym samym wejściem wchodzą dzieci do przedszkola.

 • Brak windy

 • Brak toalety dla użytkowników

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych

 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przed budynkiem.

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 3 – ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4

 • Biblioteka znajduje się w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie. Do budynku prowadzą szerokie schody z poręczą. Do pomieszczeń biblioteki prowadzi wąski korytarz ze schodami.

 • Brak podjazdu, windy, platformy dla wózków.

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych

 • Brak toalety dla użytkowników

 • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przed budynkiem.

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 5 JOK Jarocin – Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1

 • Biblioteka znajduje się na piętrze JOK Jarocin. Prowadzi do niej szeroki hol z klatką schodową z poręczą i/lub platforma. Bezpośrednio do pomieszczenia biblioteki prowadzą wąskie schody.

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych w holu do budynku JOK Jarocin.

 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio przed budynkiem.

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia w Cielczy – ul. Szkolna 16

 • Biblioteka znajduje się przy Szkole Podstawowej w Cielczy. Do budynku prowadzą dwa wejścia. schody z poręczą. Z tego wejścia korzystają uczniowie.

 • Do pomieszczeń biblioteki można wejść przez główne wejście do szkoły, wyposażone w podjazd. 

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych

 • Brak toalety dla użytkowników

 • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami z drugiej strony budynku szkoły.

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia w Golinie – ul. Jarocińska 32

 • Biblioteka znajduje się przy Szkole Podstawowej w Golinie. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika. Brak barier architektonicznych. 

 • Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na jednym poziomie.

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych

 • Brak toalety dla użytkowników

 • Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Możliwość podjazdu bezpośrednio pod biblioteką dla osób z niepełnosprawnościami pod bibliotekę odpowiednio oznaczonym samochodem.

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia w Mieszkowie – ul. Radliniecka 11

 • Budynek w Szkole Podstawowej w Mieszkowie. Z tego wejścia korzystają uczniowie. Do budynku prowadzą dwa stopnie bez poręczy.

 • Do pomieszczeń biblioteki można dostać się głównym wejściem do szkoły, wyposażone w pochylnię.

 • Pomieszczenia biblioteki znajdują się na jednym poziomie.

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych

 • Brak toalety dla użytkowników

 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia w Wilkowyi – ul. Powstańców Wielkopolskich 41

 • Biblioteka znajduje się w Szkole Podstawowej w Wilkowyi. Do budynku prowadzą schody z poręczą oraz podjazd. Są dwa wejścia: jedno bezpośrednio z dworu, drugie wewnątrz szkoły, z tego wejścia korzystają uczniowie.

 • Pomieszczenia biblioteki znajdują się na jednym poziomie

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych

 • Brak toalety dla użytkowników.

 • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia w Witaszycach – Al. Niepodległości – Pawilon GS

 • Biblioteka znajduje się w budynku wielobranżowym. Do biblioteki prowadzą schody z poręczą oraz stromy podjazd.

 • Pomieszczenia biblioteki znajdują się na jednym poziomie

 • Brak domofonu, informacji głosowych, oznaczeń świetlnych i pętli indukcyjnych

 • Brak toalety dla użytkowników.

 • Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Możliwy wstęp z psem asystującym

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Powrót na górę