Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu

Regulamin do pobrania.

Zarządzeniem nr 3/2010 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin 
dnia 27 kwietnia 2010 r. wprowadzono w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Jarocin nowy regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu. Równocześnie straciły moc obowiązujące dotychczas regulaminy:

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2010 
Dyrektora Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Jarocin 
z dnia 27 kwietnia 2010 roku.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I USŁUGI DOSTĘPU 
DO INTERNETU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY JAROCIN

§ I
Warunki korzystania
1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu jest bezpłatne.
2. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów i Internetu wyłącznie na stanowiskach wyznaczonych przez personel biblioteki.
3. Osoby, które chcą skorzystać ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu muszą się okazać dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem. Bibliotekarz na tej podstawie zakłada użytkownikowi kartę upoważniającą do korzystania z tych usług.
4. O zamiarze rozpoczęcia pracy przy komputerze i jej zakończeniu należy poinformować bibliotekarza.
5. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów dydaktycznych,informacyjnych i edukacyjnych.
6. Na stanowiskach komputerowych można samodzielnie korzystać z pakietu Office m.in. edytora tekstu Word i pakietu kalkulacyjnego Excel. Korzystanie z pakietu jest bezpłatne.
7. Bibliotekarz ma prawo monitorowania przeglądanych przez użytkownika stron i wykonywanych przy komputerze czynności. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania korzystania ze sprzętu komputerowego lub Internetu w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu.
8. Na sprzęcie bibliotecznym można grać w gry komputerowe tylko na wydzielonych stanowiskach lub w wyznaczonym przez bibliotekarza czasie.
9. Przy jednym stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza – 2 osoby.
10. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. Czas ten może zostać wydłużony przez bibliotekarza w przypadku braku osób oczekujących na wolne miejsce przy komputerze.
11. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy przy korzystaniu z programów komputerowych i Internetu.
12. Użytkownik nie może korzystać z własnych nośników informacji.
13. Wyniki własnej pracy i poszukiwań w zasobach internetowych można zapisać na dyskietce, płycie CD-ROM lub PenDrivie po uprzednim sprawdzeniu ich przez bibliotekarza. Bibliotekarz ma obowiązek sformatowania dyskietki i PenDrive’a. Użytkownik ma obowiązek poinformowania bibliotekarza o chęci zapisania informacji.
14. Wyniki własnej pracy i poszukiwań w zasobach internetowych można odpłatnie wydrukować. Użytkownik jest zobowiązany poinformować bibliotekarza o zamiarze wykonania wydruku. Koszty drukowania ponosi użytkownik w wysokości:
· 0,40 zł. za wydruk jednej strony A4 (tekst)
· 0,80 zł. za wydruk jednej strony A4 (grafika)
· 0,60 zł. za wydruk jednej strony A3 (tekst)
· 1,20 zł. za wydruk jednej strony A3 (grafika)
· 2,50 zł. za wydruk jednej strony A4 kolor (tekst)
· 5,00 zł. za wydruk jednej strony A4 kolor (grafika)
· 3,50 zł. za wydruk jednej strony A3 kolor (tekst)
· 7,00 zł. za wydruk jednej strony A3 kolor (grafika)
15. Użytkownik może korzystać ze zbiorów multimedialnych biblioteki na miejscu.

§ II
Użytkownikowi zabrania się
1. Korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.
2. Korzystania z własnych nośników informacji (CD-ROM, dyskietki, PenDrive itp.) bez zgody bibliotekarza.
3. Wykorzystywania komputera do celów zarobkowych.
4. Przeglądania stron o zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, nieetycznym, rażącym zasady społecznego współżycia.
5. Wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
6. Spożywania posiłków i picia napojów przy pracy przy komputerze.
7. Korzystania z komputerów i usługi dostępu do Internetu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem środków odurzających.

§ III
Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji
1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji.
2. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego.
3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń dokonanych przez użytkownika, dyrektor biblioteki może odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.

§ IV
Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego
1. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego.
2. Za uszkodzenia użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia.
3. Po otrzymaniu odszkodowania, biblioteka wydaje użytkownikowi pokwitowanie.

§ V
Przepisy końcowe
1. Użtkownik, który nie stosuje się do przepisów regulaminu lub w sposób rażący je narusza może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu na czas oznaczony lub bezterminowo.

 

 

Powrót na górę